Tag: Kazuhiko Yamashita

“[I am] ambitious for Christ when [I] serve faithfully” href=”https://www.lds.org/general-conference/2016/10/be-ambitious-for-christ” target=”_blank”>Kazuhiko Yamashita